Quy định Hoàn tiền

Quy định Hoàn tiền

1. Nguyên tắc hoàn tiền
Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.

2. Phương thức hoàn tiền
Các phương thức hoàn tiền bao gồm:
- Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng